Upcoming Events
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันฮิโนะคิซิง ประจำปีเทนรีศักราช 182

Last Update: 2019-05-27

งานชุมนุมใหญ่ของสมาคมชายหนุ่ม เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ

Last Update: 2018-11-01

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 181

Last Update: 2018-10-06

งานเด็กกลับสู่ จิบะ ประจำปี 2018 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

Last Update: 2018-07-31

กองฮิโนะคิซิง กู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย

Last Update: 2018-07-31

งานวันฮิโนะคิซิงของศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2018-07-04

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 181

Last Update: 2018-02-19

งานเลี้ยงเซะชิ เทนรีศักราช 181

Last Update: 2018-02-19

พิธีนมัสการรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของท่านซิมบะซิระองค์ที่ 2

Last Update: 2017-12-01

พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศฟิลิปปินส์

Last Update: 2017-12-01