การรักษาสุขภาพ

การช่วยเหลือผู้คนที่ทนทุกข์ทรมาน

มูลนิธิเทนรีโยะโระชุ โซดังเชียว (โรงพยาบาลอิโคะอิ-โนะ-อิเอะ)

 ตั้งแต่มูลนิธิเทนรีโยะโระซุ โซดังเชียว เปิดให้บริการในปีพ.ศ.2478 ได้บริหารจัดการตามหลักคำสอนของศาสนาเทนรีเคียว โดยใส่ใจในเรื่องร่ายกาย จิตใจ และการใช้ชีวิตของคนอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เพียงแต่รักษาเฉพาะอาการเจ็บป่วยเท่านั้น พยายามดูแลรักษาตัวผู้ป่วยด้วย
 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิเทนรีโยะโระซุ โซดังเชียว คือ “การดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ” ซึ่งเป็นอุดมคติของศาสนาเทนรีเคียว และการเป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยจะได้รับการเยียวยาทั้งกายและใจ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้ มูลนิธิเทนรีโยะโระซุ โซดังเชียว จึงจัดตั้งโรงพยาบาลอิโคะอิ-โนะ-อิเอะ ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2509 โดยมีโครงสร้างภายในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
 “ฝ่ายรักษาพยาบาล” เป็นฝ่ายที่รักษาโรคโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
 “ฝ่ายรับปรึกษาปัญหา” เป็นฝ่ายที่ให้คำแนะนำตามคำสอนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของผู้คน
 “ฝ่ายประชาสงเคราะห์” เป็นฝ่ายที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ชีวิตและอบรมให้ความรู้แก่ผู้ช่วยแพทย์
 ในปัจจุบันมีจำนวนเตียงผู้ป่วยมากกว่า 900 เตียง และก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์จาก 3 ด้าน คือ การแพทย์ ความศรัทธา และการใช้ชีวิต

โรงพยาบาล อิโคะอิโนะ อิเอะ