หลักคำสอนของศาสนาเทนรีเคียว

พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ
บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ทั้งมวล

 หลักคำสอนของศาสนาเทนรีเคียว เป็นคำสอนที่พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ได้ทรงสอนให้แก่มนุษย์เราโดยตรง เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในโลกนี้ ให้ดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ
 พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ไม่เพียงแต่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติและโลกนี้ขึ้นเท่านั้น แม้บัดนี้ก็ยังคงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานชีวิตให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง และให้ความคุ้มครองไปชั่วนิรันดร สำหรับมนุษย์เรา พระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นบิดามารดาดั้งเดิม เราจึงเรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ (พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบิดามารดา) และเวลาปฏิบัติ "จึโตะเมะ" เราเรียกพระนามของพระองค์ว่า “เทนรีโอ-โนะ มิโคะโตะ” ในศาสนาเทนรีเคียวสอนว่า “โลกนี้คือร่างกายของพระผู้เป็นเจ้า” การทำงานของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมินั้นเต็มเปี่ยมอยู่ในโลกนี้ก็ว่าได้

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะเราเป็น "พี่น้องกัน"

 เราได้ทราบถึงความมุ่งหมายของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ ที่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติขึ้นนั้นก็เพราะพระองค์ทรงมีความปรารถนาที่อยากจะทอดพระเนตรการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจของมนุษย์และทรงร่วมสนุกไปกับมวลมนุษย์ด้วยกัน ชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจคือภาวะอันมีความสุข ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราจะแบ่งปันความปีติยินดีในชีวิต โดยให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังที่ได้สอนไว้ว่า “หากช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ตัวเองก็จะได้รอดด้วย” เพื่อจะได้เห็นสภาพชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ สิ่งสำคัญ ก็คือเราไม่ควรที่จะหาความสุขใส่แต่ตัวเองเท่านั้น ทั้งตัวเองและผู้อื่นล้วนเป็นลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิทั้งนั้น ล้วนเป็นพี่น้องกัน

พรพิทักษ์คุ้มครองตามสภาพจิตใจ

 ดังที่ได้สอนไว้ว่า “ร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ขอยืมมา สิ่งที่เป็นของตนเองนั้นมีแต่จิตใจเท่านั้น” ร่างกายของมนุษย์เราไม่ใช่ของตัวเอง หากเป็นสิ่งที่ขอยืมมาจากพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ สิ่งที่เป็นของตัวเองนั้น มีแต่จิตใจเท่านั้น ดังนั้นการที่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอยู่ที่ว่า เราได้ใช้จิตใจอย่างไร ซึ่งเรียกว่า “พรพิทักษ์คุ้มครองตามสภาพจิตใจของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ”

พระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นเตือนให้เราทบทวนตัวเอง

 ศาสนาเทนรีเคียวไม่ใช่ศาสนาที่ขอภาวนาวิงวอนเพียงเพื่อตัวเองหรือครอบครัวของตนเท่านั้น เป็นศาสนาที่ภาวนาวิงวอนและอธิษฐานขอให้มีความสุขทั้งตัวเองและผู้อื่น โดยการใช้จิตใจให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ
 ตามหนทางแห่งความเลื่อมใสศรัทธานั้น อาจจะเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องทุกข์ใจขึ้นบ้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิทรงกระตุ้นเตือนให้ เพราะฉะนั้น ถ้าเราสำนึกผิดและเปลี่ยนวิธีใช้จิตใจแล้ว ก็จะกลับมีความสุขได้อย่างแน่นอน

การปัดกวาดฝุ่นละอองในจิตใจ

 ศาสนาเทนรีเคียว เวลาปฏิบัติธรรม "จึโตะเมะ" ก็สวดว่า “โปรดปัดขจัดสิ่งชั่วทั้งปวงและพิทักษ์เราทั้งหลาย เทนรีโอ-โนะ มิโคะโตะ” คือ เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า คนเราแต่ละคนควรจะปัดกวาดสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในจิตใจของตน สิ่งชั่วร้ายในดวงใจนั้น เราเปรียบเสมือนว่า เป็น “ฝุ่นละอองของจิตใจ” ในศาสนาเทนรีเคียวไม่ได้สอนถึงเรื่องบาปกรรมเดิม การปัดกวาดความผิดอันเล็กน้อยที่ดูไม่ค่อยออกอย่างฝุ่นละอองนั้นออกให้สะอาดเป็นกิจวัตรประจำวัน และเป็นหลักมูลฐานที่จะได้รับความช่วยเหลือ