การศึกษา

อบรมบุคลากรที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโลกแห่งชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ

มูลนิธิการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนรี

 มูลนิธิการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนรี ประกอบด้วยสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงอุดมศึกษา สถานศึกษาในระดับต่างๆ เหล่านี้ จัดการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดการศึกษาโดยยึดหลักคำสอนศาสนาเทนรีเคียวเป็นแนวคิดพื้นฐาน การฝึกอบรมบุคลากรที่จะมีส่วนช่วยให้สร้างโลกแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เป็นหน้าที่ของมูลนิธิการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนรี

วิทยาลัยศาสนาเทนรีเคียว

 วิทยาลัยศาสนาเทนรีเคียว เปิดดำเนินการสอนเมื่อปีพ.ศ.2443 โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมครูสอนศาสนาเทนรีเคียว หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบหลายต่อหลายครั้งแล้ว ในปัจจุบันประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาคฮงกะ (หลักสูตรการศึกษาค้นคว้ากับหลักสูตรการฝึกปฏิบัติ) และมีภาคเซ็นชูกะ

สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว(TLI)

 สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว(TLI) เปิดดำเนินการเมื่อปีพ.ศ.2537 โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่คำสอนศาสนาเทนรีเคียวในต่างประเทศ TLI ประกอบด้วยภาควิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร 1 ปี กับภาควิชาโอะยะซะโตะ ฟุเซะโคะมิ สำหรับโยโบะคุต่างชาติ เพื่ออบรมให้เป็นผู้นำทางศาสนาเทนรีเคียวในประเทศนั้นๆ

รายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในเทนรี