สวัสดิการสังคม

ความรักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ศาสนาเทนรีเคียวได้ดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมมาช้านาน ภายใต้หลักคำสอนที่ว่า “ผู้คนทั่วทั้งโลกเป็นพี่น้องกัน ต้องรักใคร่ปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” จุดเริ่มต้นของการจัดสวัสดิการสังคมในศาสนาเทนรีเคียว ก็คือ การก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก โยโทะกุอิน แห่งศาสนาเทนรีเคียวในปีพ.ศ.2453 เนื่องในพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก โยโทะกุอิน ท่านซิมบะซิระองค์แรกได้ประพันธ์บทกลอน ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่ว่าจะเป็นลูกของคนอื่นหรือตัวเอง ช่วยเลี้ยงให้เติบโตด้วยความรักที่เหมือนกัน” บทกลอนนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานการจัดสวัสดิการสังคมในศาสนาเทนรีเคียวต่อไป

 ศาสนาเทนรีเคียว จับตาดูปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยนั้นๆ จึงส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม เช่น โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก การบริจาคโลหิต การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน และการรับปรึกษาปัญหาเรื่องสุรา นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่ว่าประเทศญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมสูงวัย อัตราการเกิดลดลง ทางศาสนาเทนรีเคียวจึงทำฮิโนะคิซิง อย่างแข็งขันที่ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังก่อตั้งโรงเรียนฮิโนะคิซิงขึ้นในปีพ.ศ. 2523 เพื่ออบรมผู้เผยแผ่ศาสนาที่ทำการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพทางกายและใจ เป็นต้น