Upcoming Events
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจบการศึกษาของสถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว

Last Update: 2017-03-28

การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Last Update: 2017-03-28

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180

Last Update: 2017-02-08

ผู้คนมาร่วมงานเลี้ยง “เซะชิ” กันคับคั่ง

Last Update: 2017-02-08

งานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3

Last Update: 2016-12-25

พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเนปาล

Last Update: 2016-12-08

กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดทตโตะริ

Last Update: 2016-12-08

งานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ของสมาคมชายหนุ่ม

Last Update: 2016-12-02

พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช179

Last Update: 2016-12-02

พิธีฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมเด็ก

Last Update: 2016-10-15