พิธีสำเร็จการศึกษาของสถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว ครั้งที่ 28

2022/4/1

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียว (นายโยะซิโอะ อุชิดะ เป็นผู้อำนวยการ) ได้จัดพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งที่ 28 ขึ้นที่หอประชุม ชั้น 4 ของกองการต่างประเทศ จำนวนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรในปีนี้ คือ ภาคภาษาญี่ปุ่น 3 คน และภาคโอะยะซะโตะ ฟุเซะโคะมิ 9 คน และผู้ที่ได้รับรางวัลเรียนดีเด่นมี 2 คน

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ ปีนีก็งดร่วมร้องเพลงประจำสถานบัน ตัวแทนของโบสถ์ที่นักเรียนแต่ละคนสังกัดได้เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไป