ร่วมใจยินดีกับพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของ โอะยะซะมะ

2020/5/21

เมื่อวันที่ 18 เมษายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ ครั้งที่ 222 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ และพระตำหนักของโอะยะซะมะ โดยมีท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ เป็นประธานในพิธี

เนื่องด้วยไวรัสโรนา (covit-19) กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงกำลังดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โบสถ์ศูนย์กลางก็ได้ดำเนินการตามมาตรการนั้น จึงประกาศให้ผู้เลื่อมใสศรัทธางดเว้นการเข้าร่วมพิธีนมัสการฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ ในครั้งนี้

ในวันที่ 18 ผู้ประกอบจึโตะเมะ หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ และหัวหน้าเขตจังหวัดได้เข้าร่วมพิธีและร่วมร้องเพลง มิคะงุระอุตะด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ส่วนผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เคารพรักโอะยะซะมะ ก็ได้เฉลิมฉลองวันประสูติของโอะยะซะมะ ในที่ต่างๆ และในเวลาเดียวกันกับพิธี

อนึ่ง กิจกรรม ร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงความปีติยินดีและกิจกรรมเฉลิมฉลองอื่นๆ ได้ถูกยกเลิกไป