Shuyoka, ang Kurso ng Espirituwal na Pag-unlad

Ang Shuyoka ay isang pagkakataon upang mapag-aralan ang mga turo ng Diyos Magulang at malasap ang kaligayahan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasanay sa Tahanan ng Magulang. Ito ay tatlong buwang pag-aaral, na nag-uumpisa sa simula ng bawat buwan. Sinumang nasa labimpitong taong gulang pataas at sinumang may gusto at nagpasyang manampalataya ay maaaring pumasok sa Shuyoka. Habang nasa Shuyoka, ang mga estudyante ay dadalo ng Besseki at tatanggap ng katotohanan ng Sazuke, nang sa gayon ay makapaghanda para sa simula ng bagong buhay bilang Yoboku.

Bawat buwan, halos 1,000 – 2,000 katao ang natatanggap sa Shuyoka. Ang pinagsamang bilang ng mga estudyante sa tatlong sesyon ng Shuyoka ay maaaring umabot ng 6,000 katao. Ang mga estudyante ng Shuyoka ay kinabibilangan ng mga matatanda, ang ilan ay halos 90 taong gulang, 50 porsiyento ay kabataan o nasa 20 taong gulang, ang karaniwan ay nasa edad mula 37 hanggang 38 taong gulang.

Ang mga estudyante ng Shuyoka ay naninirahan sa kani-kanilang dormitoryo kasama ng iba pang mga tagasunod. Sila ay pumapasok sa klase tuwing umaga at nagsasanay ng mga napag-aralan sa kanilang dormitoryo sa gabi. Ang isang araw ay nagsisimula sa pang-umagang paglilingkod. Kabilang sa matututunan sa kurso ng Shuyoka ang Doktrina ng Tenrikyo, ang Talambuhay Ni Oyasama, ang Sayaw at Instrumento para sa Paglilingkod, ang pagsagawa ng hinokishin at paglaganap ng mga turo.

Sa Shuyoka, ang mga tao, sa anumang edad, sa anumang antas ng pamumuhay, sa anumang lahi, pati ang mga dumaranas ng pisikal na problema, ay sama-samang pinag-aaralan ang mga turo at nilalaan ang kanilang sarili sa pagsagawa ng hinokishin nang nagkakaisa, nagtutulungan at nagbibigayan ng lakas at pag-asa sa isa`t isa. Ang espirituwal na komunidad ang nangangasiwa nito.

Sa kurso ng Shuyoka, ang mga taong nabagabag ng mga personal na problema ay nakakayang linisin ang kanilang isipan na kasing linaw ng malinaw ng tubig, na nagbabalik ng kanilang bago at masiglang sarili, at ang mga taong dinagsaan ng mga pisikal ng problema ay nagbabalik sa kanilang kalusugan at lakas. Matapos ang kurso, sila ay uuwi sa kani-kanilang tahanan, na may aninag ng kaligayahan sa kanilang mukha, at maaari ding manghikayat sa iba na magbalik sa Jiba at pumasok sa Shuyoka bilang estudyante.

Mayroon din kurso ng Shuyoka sa banyagang wika.