Sazuke, ang Banal na Kaloob

Ang Katotohanan ng Sazuke ay ipinagkaloob Ni Oyasama bilang isang paraan ng kaligtasan mula sa sakit. Kapag tayo ay naggawad ng Sazuke sa mga taong may sakit, maaaring ipakita ng Diyos Magulang ang Kanyang mahimalang biyaya na magpagaling. Ang katotohanan ng Sazuke ay hindi sumasalungat sa medikal na agham. Pinapagaling ng gamot ang panlabas na sintomas ng sakit, habang ang katotohanan ng Sazuke ay nakatuon sa pagputol sa ugat ng sakit. Dahil ang ugat ng sakit ay batay sa paraan ng paggamit ng ating isipan, kailangang itama ang paraan ng paggamit ng isipan upang maligtas sa sakit..

Ang balakid na pumipigil sa atin na makamit ang Maligayang Pamumuhay, na siyang tunay at orihinal nating estado, ay walang iba kundi ang makasariling paggamit ng ating isipan. Sa pamamagitan ng sakit, binabalaan tayo ng Diyos Magulang sa maling paggamit ng ating isipan at tinuturuan tayo kung pano ito ituwid. Tuwing iginagawad ang Sazuke sa mga taong nagdurusa sa sakit, sila ay nagkakaroon ng pagkakataong mabatid ang mga biyaya ng Diyos Magulang, maitama ang makasariling paggamit ng isipan, at makagawa ng pangako na makabalik sa kanilang tunay at orihinal na estado, kung saan sila ay tiyak na makakatanggap ng biyaya ng malusog na pangangatawan.

Upang makatanggap ng katotohanan ng Sazuke, kailangang makinig ng panayam ng Besseki nang siyam na beses, na siyang magbibigay-kaalaman sa atin ukol sa mga turo ng Diyos Magulang. Sa pagkinig ng panayam ng Besseki nang siyam na beses, maitatama natin ang makasariling paggamit ng isipan at mauunawaan ang mga turo nang malinaw. Sa pagtatapos ng siyam na panayam, maaari ng tumanggap ng katotohanan ng Sazuke nang may katapatan at ganap na dalisay na isipan. Sa pagtanggap ng katotohanan ng Sazuke, tayo ay nagiging Yoboku- o mga instrumento ni Oyasama para sa kaligtasan ng mundo.