Ang mga Banal na Kasulatan

Ang tatlong Banal na Kasulatan ng Tenrikyo ay ang Ofudesaki o ang Dulo ng Panulat na Pinsel, ang Mikagura-uta o Mga Awit sa Paglilingkod, at ang Osashizu o ang Banal na Kautusan.

Ang Ofudesaki, na isinulat mismo Ni Oyasama mula taong 1869 hangang taong 1882, ay isang talaan na may isang libo pitong daan at labing isang berso kung saan nakasulat ang layunin ng Diyos Magulang. Ang Banal na Kasulatang ito ay nagpapahayag ng mga turo sa pamamagitan ng talinghaga upang mas madali itong maunawaan.

Ang Mikagura-uta ay itinuro mismo Ni Oyasama bilang Awit para sa Paglilingkod. Tinuturo sa mga awiting ito kung paano tayo dapat mamuhay upang makamit ang Maligayang Pamumuhay. At muli, sa pamamagitan ng talinghaga mula sa pagsasaka at pagkakarpintero, nakasulat sa Banal na Kasulatang ito ang mga turo sa paraang madaling maunawaan. Karagdagan pa rito, ang mga awit na ito ay nakasulat nang may bilang upang mas madaling matandaan ng lahat ang layunin ng Diyos Magulang.

Ang Osashizu ay isang likom ng kopya ng mga utos ng Diyos Magulang ukol sa kung paano dapat gamitin ang isipan at kung paano dapat umasal. Ang mga utos na ito ay nahahati sa dalawang pangkat: ang mga naibigay nang walang kahilingan at ang mga naibigay bilang tugon sa mga katanungan ng mga tao at simbahan tungkol sa karamdaman, kaguluhan at iba pa.

Ang Doktrina ng Tenrikyo

Unang Kabanata: Oyasama Ikalawang Kabanata: Ang Landas ng Taos-pusong Kaligtasan
Ikatlong Kabanata: Ang Katotohanan ng Pinagmulan Ika-apat na Kabanata: Tenri-O-no-Mikoto
Ikalimang Kabanata: Ang Banal na Huwaran Ika-anim na Kabanata: Banal na Paggabay
Ikapitong Kabanata: Bagay na Pinahiram, Bagay na Hiniram Ikawalong Kabanata: Patungo sa Huling Layunin
Ikasiyam na Kabanata: Ang Yoboku Ikasampung Kabanata: Maligayang Pamumuhay