Hinokishin

Araw-araw na Gawain ng Pasasalamat

Tila napakaraming bilang ng tao ang gumagawa ng pangkaraniwang galaw sa buhay― tulad ng paggising, paglilinis ng bahay, pagluluto, pagkain, pag-aaral, pagtatrabaho at iba pa―nang hindi nararamdaman ang pambihirang taglay ng mga ito. Ang nasa likod ng araw-araw na mga gawaing ito at kung bakit nagiging posible ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos Magulang. Ang patuloy at hindi nagbabagong biyaya ay hindi lamang umaalalay sa ating buhay kundi ito ay nagbibigay din sa atin ng kakayahang baguhin ang paggamit ng ating isipan upang mamuhay tayo nang magkakasundo.

Ang biyaya ng Diyos Magulang ay ang pundasyon, kung saan ang araw-araw nating pamumuhay ay nabuo, at ito ay puno ng makamagulang na pagmamahal na siyang naghahangad sa Maligayang Pamumuhay ng sangkatauhan. Kapag maunawaan natin kung gaano katangi-tangi at kahalaga ang biyayang ito, mag-uumapaw sa ating damdamin ang pagpapasalamat. Dahil ang mahalagang bagay upang maipakita ang pasasalamat ay ang paggawa ng bagay na ikaliligaya ng tagapagpala, madali nating maiintindihan na, ang pasasalamat natin ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng paggamit ng ating isipan at katawan sa kaaya-ayang paraan upang makamit ang Maligayang Pamumuhay, at iyon ay ang makapagpapaligaya sa Diyos Magulang. Ang pagpapakita ng ating pasasalamat sa Diyos Magulang sa pamamagitan ng paggamit ng ating isipan at katawan para sa kapakanan ng iba nang walang makasariling hangarin ay tinatawag nating “hinokishin.”

Ang Hinokishin ay maaaring gawin kahit saan at may iba’t-ibang paraan. Kailangan lang nating isipin kung ano ang magagawa natin para sa iba at isabuhay ito. Ang ganitong paraan ng paggamit ng isipan at katawan ay nakapagpapasigla at nakatutuwa, at maaaring isagawa ninuman, bata man o matanda, malusog man o may karamdaman. Halimbawa, kahit ang mga pasyente na nasa ospital ay maaaring magsagawa ng hinokishin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salitang makapagpapalakas ng loob sa ibang pasyenteng nasa paligid nila.

Dahil ang “hinokishin” ay tumutukoy sa mga gawain para sa kapakanan ng iba, walang bahid ng makasariling isipan sa hinokishin. Samakatuwid, ang hinokishin, na isinasagawa natin bilang pasasalamat sa Diyos Magulang, ang siyang nagtutuwid sa ating paggamit ng isipan at nagbibigay sa atin ng kakayahang bumalik sa tunay at orihinal nating kalagayan upang maisakatuparan ang Maligayang Pamumuhay.

Ang Hinokishin ay nagdadala ng kaligayahan sa Diyos, sa kapwa tao at sa ating sarili.