Ang Walong Alikabok ng Isipan

Ang katawan ng tao ay isang bagay ng hiram mula sa Diyos Magulang, at ang isipang lamang ang tanging sariling atin. Tayo ay nabibiyayaan lamang ayos sa paggamit ng isipan ng bawat isa sa atin.

Ang makasariling paggamit ng isipan na hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos Magulang ay tinatawag na “Alikabok”. Kahit kaunting alikabok lamang, kung hayaang maipon ito, ay magiging mahirap para sa ating ang tumanggap ng kumpletong biyaya mula sa Diyos Magulang. Kung kaya`t gamitin natin ang mga turo ng Diyos Magulang bilang “walis” upang linisin ang ating isipan, at dapat ingatan din nating maalikabukan ang isipan ng ibang tao.

Bilang gabay sa paglinis ng mga alikabok ng isipan, itinuro sa atin ang “Walong Alikabok ng Isipan”: Karamutan, Kaimbutan, Pagkapoot, Makasariling Pagmamahal, Pagkimkim ng Hinanakit, Galit, Kasakiman, at Pagmamataas.

Karamutan: Ang karamutan ay pagbibigay na may labag sa kalooban sa paglilingkod ng isipan o ng katawan, sa pagbabayad ng pataw na multa na may sama ng loob, hinanakit sa pagtupad ng isang tungkulin para sa siang bansa, sa landas ng katotohanan, o sa kapwa, hinanakit sa pagsasauli sa isang bagay na hiniram, ipagawa sa iba ang maruming trabaho at makalamang sa buhay na masagana ang sarili. Ang lahat ng ito ay labag sa Katotohanan ng Langit at ang mga ito ay alikabok.

Kaimbutan: Ang kaimbutan ay paghahangad ng salapi na wala lamang kasamang pagsisikap upang makamtan ito, ang pagnanais ng mga magagandang kasuotan at masasarap na pagkain, walang kaalaman kung ano ang husto lamang. Sa lahat ng bagay, napakahalagang ilagay sa ayos ang isipang ng tanno, ang tunay na kasiyahan.

Pagkapoot: Ang pagkapoot ay ang pagbibintang at pagkamuhi sa sinumang nagbibigay payo ng may magandang layunin, ang pagkapoot sa mga taong hindi gusto, ang paninirang puri sa ibang tao lingid sa kanilang kaalaman, at ang pagkapoot sa sariling pamilya tulad ng mag-asawa o mag-anak. Ang lahat mga ito ay alikabok.

Makasariling Pagmamahal: Ang makasariling pagmamahal ay ang pagmamahal sa sarili na nakalilimot ng iba, ang pagkalunod sa pagmamahal sa sariling anak na nagbibigay laya sa mga ito na gawin ang kanilang nais ukol sa pagkain at pananamit, ang hindi pagturo sa mga anak ng mga tamang bagay, ang hindi pagsasa-ayos sa mga masasamang ugali nila, at ang pagpahintulot sa kanilang gawin ang kanilang nais ay mga alikabok. Tulad ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili at inyong mga anak, mahalin rin ninyo ang kapwa at ang kanilang mga anak.

Pagkimkim ng Hinanakit: Ang pagkimkim ng hinanakit ay ang pagbubunga ng sakit ng kalooban laban sa iba dahil sa hiya o kaya dahil sa isang pag-asa ay naaabala. Ang paninisi sa iba ng masasakit na salita, at ang pagkimkim ng sama ng loob  na walang pasasaalang-alang sa sariling kabutihan o lakas ay mali. Kaysa manisi sa iba ng mga kasalanan, mas makabubuting isipin muna ang sariling pagkakamali.

Galit: Ang galit ay buhat sa pagkawala ng hinahon dahil sa makasariling paghahangad. Ito rin ay dulot ng pabayang buhay o ng isipang hindi dalisay. Ang magalit sa ginawa o sinabi ng iba, dahil sa nais ninyong maisakatuparan ang sariling hangarin sa pamamagitan ng pagtangging makinig sa katwiran ng iba. Mula ngayon, makabubuti na unawain ang Katotohanan ng Langit at sundin ito kaysa sa lumaki pa ang galit. Ang pagpapairal sa galit ay nakakabawas lamang para sa ating sariling kabutihan at maaari pang maging sanhi ng pagkawala ng buhay ng isang tao.

Kasakiman: Ang kasakiman ay pagnanakaw o ang kamkamin ang bagay ng pag-aari ng iba, ang pagkuha sa anumang bagay na naisin, ang pagtubo sa pamamagitan ng pandaraya o pagpapababa ng katauhan ng iba. Kabila din dito ang humanga sa isang babae o lalake ng may pagnanasa na siyang nagdudulot ng isang magulong relasyon. Ang pag-angkin ng anumang hindi sariling pag-aari ay isang kasakiman.

Pagmamataas: Ang pagmamataas ay ang pagmamalaki ng hindi karapat-dapat, ang mababang pagtingin sa iba, ang labis na papuri sa matataas na kinauukulan sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga mababanag kawani. Ang mataas na pagtingin sa sarili, sa ngalan ng posisyon at karunungan, ang pakikitungo ng may kasamang pag-alipusta at pagwalang bahala sa damdamin ng iba. Ang paghahanap ng kamalian ng iba, pagpapanggap ng karunungan at panliliit ng kapwa. Ang lahat ng mga ito ay alikabok ng pagmamataas.