Shinden, Punong Santuwaryo

Ang Kanrodai ay nakatayo sa pinaka-sentro ng dakong loob ng Punong Santuwaryo, bilang patunay ng paglilihi ng Diyos Magulang sa tao. Hindi lamang nito pinapatunayan na dito naninirahan ang Diyos Magulang, kundi ito rin ay nagsisilbing sentro ng pagdadasal ng mga tagasunod. Mayroong apat na bulwagan ang nakapalibot sa Kanrodai nang sa gayon ay makapagdasal ang mga tao mula sa apat na dako. Ang Punong Santuwaryo ay bukas 24 oras sa isang araw at sa buong taon.
Ang Pang-umaga at Panggabing Paglilingkod ay isinasagawa araw-araw, at tuwing ika-26 ng bawat buwan, ang Paglilingkod ng Kagura, na siyang pinakamahalagang seremonya sa Tenrikyo, ay ginaganap at dinadaluhan ng malaking bilang ng tao.

Mga Araw ng Paglilingkod

Paglilingkod para sa Bagong Taon: Ika-1 ng Enero. Isinasagawa upang magpasalamat at humiling para sa biyaya ng Diyos.

Panlahatang Paglilingkod sa buwan ng Tagsibol: Ika-26 ng Enero. Isinasagawa upang gunitain ang araw na nilisan ni Oyasama ang pisikal Niyang anyo.

Paglilingkod sa Kaarawan ni Oyasama: Ika-18 ngn Abril. Isinasagawa upang ipagdiwang ang kaarawan ni Oyasama.

Panlahatang Paglilingkod sa buwan ng Taglagas: Ika-26 ng Oktubre. Isinasagawa upang gunitain ang araw na naitatag ang Tenrikyo.

Buwanang Paglilingkod: Ika-26 ng bawat buwan maliban sa buwan ng Enero at Oktubre.