Kyosoden, ang Santuwaryo ni Oyasama

Hindi man natin nakikita ang pisikal na anyo ni Oyasama, patuloy pa rin Siya sa paggabay sa atin sa araw at gabi. Ang Kyosoden ay ang lugar kung saan namamalagi si Oyasama. Doon, ipinagkakaloob ni Oyasama ang Sazuke o Banal na Pagkakaloob sa pamamagitan ng Shinbashira o punong-haligi ng Tenrikyo. Ang Kaloob para sa Ligtas na Panganganak at ang Mutya ay doon din ipinagkakaloob.

Ang MUTYA ay matatanggap lamang kapag nagbalik sa Jiba, kung kaya, tinatawag din itong “Patunay na Mutya” upang magsisilbing patunay na bumalik sa Jiba ang maydala nito. Ang Mutya ay isang piraso ng pulang tela mula sa damit na isinuot ni Oyasama. Mahalagang isuot ito sa lahat ng oras upang protektahan ang nalilihis nating isipan mula sa katotohanan ng mga turo ni Oyasama. Dahil dito, ang ating katawan ay mapoprotektahan, kung saan ang malaking kapahamakan ay liliit, at ang maliit na kapahamakan ay tuluyang mawawala.

Ang Kaloob para sa Ligtas na Panganganak ay ipinagkakaloob sa Jiba. Ang pagdadalantao at panganganak ay mula sa ganap na biyaya ng Diyos Magulang. Mahalagang magtiwala nang lubos sa biyayang ito at manatili nang walang alalahanin sa panahon ng pagbubuntis. Ang taong nabigyan ng Kaloob na ito ay makakatanggap ng tatlong pakete ng banal na bigas at kailangang tanggapin ang bawat butil nito nang may pasasalamat sa kanyang puso. Ang Kaloob ay maaaring tanggapin ng sinumang nagdadalantao mula ika-6 na buwan..