Diyos Magulang

Tinatawag natin ang Diyos Magulang bilang Tenri-O-no-Mikoto. Ang Diyos Magulang ay ang Diyos ng Pinagmulan, Diyos na Tunay. Ang ibig sabihin ng“ Diyos ng Pinagmulan” ay ang “Diyos” at tumutukoy sa Pinagmulan kung saan nagmula ang sangkatauhan at ang mundo- ang tagapagbigay ng buhay para sa kabuuan ng nilikha kabilang ang sangkatauhan. “ Diyos na Tunay” ay nagpapahiwatig na ang “ Diyos” ay tumutukoy sa Realidad, na hiwalay sa walang umiiral at samakatuwid nasa katawan din ng tao. Kaya ang Diyos ang nagbibigay sa lahat. Ang Diyos ay Magulang na nagdala sa atin sa mundong ito at sumusuporta at nag-aalaga sa atin.

Ang paglikha ng Diyos Magulang ng mundo ay hindi nanggaling lamang sa isip ng Diyos Magulang ,subalit ito ay base sa dahilan na hindi nagbabago habangbuhay. Maari natin itong tawaging Katotohanan ng Langit. Ito ang pundasyon kung paano naayon ang mga bagay. Walang kahit anong nasa kalahatan ng santinakpan na hindi kasama ang Katotohanan ng Langit.

Itinuro sa atin ng Diyos Magulang ang Katotohanan ng Langit at ang landas patungo sa Maligayang Pamumuhay sa pamamagitan ng pagiging bukas, sa pamamgitan ni Oyasama ang

pagtanggap sa Kanya bilang Dambana ng Diyos.

Sa Ofudesaki “ Ang Dulo ng Panulat na Pinsel” ay tinutukoy ang Diyos Magulang sa iba’t ibang pamamaraan bilang “Diyos”,” Tsukihi, Buwan-Araw” at “ Magulang” upang alalayan tayo sa pag-unawa ng Diyos.

Samantala ang salitang “ Diyos” ay nagsilbi upang maunawaan ng mga naunang tagasunod kung ano ang itinuturo, ang Kasulatan ay nagpatuloy na nagpahiwatig na ito ay di tumutukoy sa ordinaryong  “diyos” ng tradisyon kung saan naniniwala ang mga tao kundi ang Diyos ng Pinagmulan, Tunay na Diyos.

Ang Kasulatan din ay gumagamit ng pahayag na “ Tsukihi, Buwan-Araw” upang ipakita ang paraan ng paggawa ng Diyos araw at gabi, walang pagpili na pinapangalagaan ang lahat ng nilikha sa pamamagitan ng malaya at walang hangganang gawain. Sa karagdagan, ang salitang “ Magulang” ay nagsasabi na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay parang pagmamahal ng taong magulang sa kanilang mga anak.