Ang Simula ng Paglilingkod ng Teiji, ang Paglilingkod tungo sa Anibersaryo ni Oyasama

Sa paghimok sa lahat sa pagbalik at paghasik ng punla ng katapatan sa Jiba, ang “Paglilingkod ng Teiji” ay isinagawa sa ika-2 ng Hunyo ng tanghali. Sa karagdagan, nagsikap sa pag-Hinokishin (ng paghasik ng buto ng katapatan) ang malaking bilang ng katao sa paligid ng Punong Himpilan.
Sa araw na ito, ang Oyasato, ang Tahanan ng Magulang ay napuno ng kasiglahan mula sa bawat grupo ng simbahan at pamilya na nagsibalik sa Jiba. Inaasahan na sa pamamagitan ng “Paglilingkod ng Teiji”, ang mga Yoboku at tagasunod ay magsipagbalik sa Jiba upang magsama-sama na ipakita ang taos-pusong pasasalamat sa pagkabalik sa Jiba, at ipagdasal ang kaligtasan ng iba, at mangako na isagawa ang paglilingkod tungo sa ika-130 Anibersaryo ni Oyasama.

*Tuwing linggo, bakasyon, at ika-25 ng bawat buwan mula Hunyo sa taong 2013 hanggang Disyembre sa taong 2015, ay isasagawa ang “Paglilingkod ng Teiji”.
Gayunpaman, walang “Paglilingkod ng Teiji” sa araw na mayroon pagdiriwang sa punong himpilan. (Hal. Maligayang Paglalakbay ng mga Kabataan sa Jiba, Araw ng Tenrikyo Hinokishin at iba pa)