Tapat na tulong ng mga tagasunod ng Tenrikyo para sa nasalantang lugar

1 taon na ang lumipas mula ng naganap and malaking lindol sa Silangang Japan.

Ang napakalamig na apektadong lugar na ito ay nangangailangan pa rin ng maraming suporta upang ganap na makabangon muli.

Sa ganitong kalagayan, noong ika-30 at ika-31 ng Enero, ang [Komiteng sumusuporta sa nasalanta ng lindol sa Silangang Japan] (na pinamumunuan ni Yoshitaro Ueda) ay kinatawan ni Toru Haruno, isang kalihim-heneral, at nagpunta sa mga lugar na apektado ng nuclear na aksidente lalo na sa mga lugar ng Fukushima at Ibaraki.

Inikot nila ang bawat lugar at iniabot ang donasyong nagkakahalaga ng 120 milyon yen mula sa suportang natanggap mula sa mga tagasunod ng Tenrikyo.

Dahil dito, ang kabuuang halaga ng donasyon na natanggap ng nasalantang lugar ay umabot na sa 450 milyon yen kabilang na ang relief money.