Nagsagawa ng 50th Memorial Service para sa 2nd Shinbashira

Ang 50th na memorial service para sa 2nd Shinbashira, Shozen Nakayama, ay mataimtim na ginanap noong Nobyembre 14 sa Punong Simbahan ng Tenrikyo na pinangunahan ni Shinbashira. Ang mga dumalo sa serimonya ay mga miyembro ng Pamilya Nakayama at mga kamag-anak, Mga nakatira sa Punong Simbahan, Mga punong ministro ng directly supervised churches,diocese superintendents, punong ministro ng general church, Yoboku at mga Tagasunod.