Selebrasyon ng Kasal ni Daisuke at Nobue Nakayama

Pagkatapos ng evening service noong Oktubre 26, ay ginanap ang espesyal na pagdiriwang para sa kasal ng Tagapag-mana na si Daisuke Nakayama at ng kanyang asawa.Ginanap ito sa harap ng silangang bulwagan ng Punong Simbahan.