Ang Kurso para Pagsasanay ng mga Mag- aaral sa Pamamahala ng College Disivion

Ang Kurso para Pagsasanay ng mga Estudyante sa Pamamahala ng College Disivion ngayong taon ay ginanap sa Tahan ng Magulang noong Marso 3- 9. Sa kabuuan, 516 na mga mag-aaral mula unibersidad, kolehiyo, graduate school at technical school na nagmula pa sa iba’t- ibang lugar ang nagtipon- tipon at sumali sa kursong ito. And isang linggong pagsasanay na ito na binubuo ng aralin, pag- eensayo ng sayaw (Otefuri) at musical instrument (Narimono) para sa paglilingkod, mga gawaing hinokishin, grupong talakayan at iba pa. Sa pamamagitan ng mga ito ay mas lalong napatatag ang paniniwala at pagkakaibigan ng bawat isa.