Ang Ika- 91 Pagpupulong ng Samahan ng Kabatang Kalalakihan

Sa pangunguna ng Puno ng Komite ng Punong Himpilan ng Samahang Kalalakihan na si Nakayama Naomichi, ay ginanap noong ika- 27 ng Oktubre ang Ika-91ng Pangkalahatang Pulong ng Samahan ng Kabataang Kalalakihan ng Tenrikyo sa loob ng bakuran ng Punong Simbahan. Ito ay dinaluhan ng 11, 000 miyembro ng asosasyon mula loob at labas ng Japan. Matapos ang talumpati ng pangulo ng samahan na si Daisuke Nakayama, nagbigay rin ng talumpati ang Shinbashira- Zenjji Nakayama. Ang mga miyembro ay nangako na tulad ng mga naunang taga-bunsod ng landas ,taglay ang nararapat na diwa at sigla ay mas lalo silang magsisikap sa mga gawaing pagpapalaganap ng aral.