Bisyon ng Kapayapaan para sa Mundo

Nagtipun-tipon ang mga pinuno ng iba`t ibang relihiyon mula sa iba`t ibang dako ng mundo, upang maghandog ng dasal para sa kapayapaan(na pinangunahan ng “Community of Sant` Egidio” at ng ” Roman Diocese“). Ito ay naganap mula noong ika-29 ng Setyembre hanggang ika-1 ng Oktubre sa Roma, Italia. Bilang mga kinatawan ng Tenrikyo, sina Rev. Yoshihiko Shirokihara, Rev. Yoshihisa Hasegawa, at pitong miyembro mula sa Tenrikyo Europe Centre ay dumalo sa pagtitipon. Noong ika-30 ng Setyembre ng umaga, ginamit ang “Kakayanan ng Pag-asa” bilang pangunahing tema ng pagtitipon. Si Rev. Shirokihara, bilang kinatawan ng “Pag-asa at Kapayapaan – Iba`t ibang Relihiyon sa bansang Hapon”, ay nagsaad na ang batayan ng kapayaapaan ay ayon sa turo ng Tenrikyo.