สหรัฐอเมริกา (Los Angeles)

โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศอเมริกา

ADDRESS: 2727 E. 1st St., Los Angeles, CA 90033 U.S.A.
Phone: (323) 261-3379 (Country Code +1)
Fax: (323) 261-8659 (Country Code +1)
Website