ประเทศไต้หวัน

โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำประเทศไต้หวัน

ADDRESS: 625 Peian Road, Taipei,The Republic of China
Phone: (2) 2533-5594 (Country Code +886)
Fax: (2) 2533-1720 (Country Code +886)