การอบรมซิวโยคะ ภาคภาษาต่างประเทศ

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้เปิดอบรมซิวโยคะภาคภาษาฝรั่งเศสและอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละภาคนั้นจำนวน 5 คน