งานชุมนุมของผู้เลื่อมใสศรัทธา ณ ฮาวาย ประจำปี 2011

เมื่อวันที่ 28 – 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา โบสถ์ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวประจำรัฐฮาวาย  ได้จัด “งานชุมนุมของผู้เลื่อมใสศรัทธา ณ ฮาวาย ประจำปี 2011” ขึ้นที่เมืองโฮโนลูลูแห่งรัฐฮาวาย (สนับสนุนโดยกองการต่างประเทศแห่งโบสถ์ศูนย์กลาง)

โดยผู้เลื่อมใสที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้มารวมตัวกันเพื่อสานความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยยึดเอาคำสอนเป็นหลัก และเพื่อหาแนวทางใหม่ในการเผยแผ่คำสอนให้ขยายออกไปสู่ทั่วโลก เหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้

มีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวน 320 คน ที่เดินทางมาจากฮาวาย อเมริกา ญี่ปุ่น คานาดา ฮ่องกง ออสเตรเลีย อังกฤษ และฝรั่งเศส เพื่อมาเข้าร่วมงานและต่างก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจังในประเด็นของการปฏิบัติตนในแต่ละวันตามความเลื่อมใสศรัทธา เป็นต้น