วันส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน ประจำปีเทนรีศักราช 180

โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 กันยายน เป็นวันส่งเสริมการเผยแผ่คำสอน เพื่อนผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งหลายจึงได้ออกไปเผยแผ่คำสอนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้ เช่น ออกไปพูดถึงคำสอนแห่งการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจในที่สาธารณะ เผยแผ่เทวนามของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ เผยแผ่คำสอนตามบ้าน และแจกใบปลิวคำสอน เป็นต้น