การอบรมสำหรับผู้สืบทอดศาสนาเทนรีเคียว

เมื่อวันที่ 28 – 30 สิงหาคม โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดฝึกอบรมสำหรับผู้สืบทอดศาสนาเทนรีเคียวครั้งที่ 1 ขึ้นที่โอะยะซะโตะ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 20 – 40 ปี ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมถึง 1,114 คน โบสถ์ศูนย์กลางฯ ได้จัดขึ้นโดยตั้งสโลแกนที่ว่า “ปฏิบัติจริงในทุกๆ วันตามการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ” และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความมุ่งมั่นและเบิกบานได้ในชีวิตประจำวันแล้วก้าวเดินไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจอย่างหนักแน่นด้วย การอบรมนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 25 ครั้งจนถึงเดือนมีนาคม 2018