พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของโอะยะซะมะ ในปีเทนรีศักราช 180

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้มี “พิธีนมัสการฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ” ครั้งที่ 219 ขึ้นที่โบสถ์ศูนย์กลาง โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี ในวันนี้ โยโบะคุและผู้เลื่อมใสทั้งจากภายในและต่างประเทศประมาณ 6 หมื่นคนได้กลับมารวมกันที่ บ้านพ่อเมืองแม่ ด้วยความรู้สึกเคารพรักต่อโอะยะซะมะ เป็นพ่อแม่ผู้เป็นแบบอย่างในหนทางสายนี้ จึงทำให้บ้านพ่อเมืองแม่เต็มไปได้ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก