ผู้คนมาร่วมงานเลี้ยง “เซะชิ” กันคับคั่ง

ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาจากท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 71,011 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 5,000 คนเข้าร่วมงาน ผู้คนกลับมากันโดยจัดกรุ๊ปทัวร์หรือทั้งครอบครัว และผู้เลื่อมใสบางคนพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเข้าร่วมงานด้วย