กองฮิโนะคิซิงกู้ภัย ไปยังพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดทตโตะริ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางที่จังหวัดทตโตะริ มีระดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ 6 ดังนั้นกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยประจำจังหวัดทตโตะริ (โยะชิโนะริ เอ็นโดเป็นหัวหน้ากองฯ) จึงเดินทางเข้าสู่เมืองคุระโยะชิ เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก 3 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม และด้วยการขอความช่วยเหลือจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งเมืองคุระโยะชิ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยเข้าสู่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดเศษอิฐ เศษปูน การสะสางและทำความสะอาดภายในบ้าน เป็นต้น