พิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วง ปีเทนรีศักราช179

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 179 นับตั้งแต่วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
ในการบรรยายถ่ายทอดคำสอน ท่านซิมบะซะระกล่าวเน้นย้ำให้เข้าใจคำสอนพื้นฐานเรื่อง “สิ่งที่ให้ยืม สิ่งที่ขอยืม” และ “ฝุ่นละออง 8 ชนิด” อย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ทนทวนตัวเองในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ของโอะยะซะมะที่ผ่านมา และเร่งเร้าให้หนทางสายนี้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและผู้เลื่อมใสแต่ละคนจะได้เจริญเติบโตทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจขึ้นเป็นจริง
ผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศกลับมารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางประมาณ 7 หมื่นคน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะมุ่งมั่นในหนทางที่จะช่วยเหลือมนุษยโลกทั้งมวลต่อไป