การประกอบพิธีนมัสการครบรอบ 130 ปี โอะยะซะมะ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม เวลา 10.30 น. ที่โบสถ์ศูนย์กลาง ศาสนาเทนรีเคียว ได้ประกอบพิธีนมัสการ
ครบรอบ 130 ปี โอะยะซะมะ โดยในพิธีได้รำลึกถึงวันที่โอะยะซะมะได้พรางร่างกายจากไป
และได้ให้ปฏิญาณว่าจะมุ่งมั่นช่วยเหลือไปในทั่วโลก อีกทั้งได้กล่าวรายงานต่อโอะยะซะมะ ผู้ซึ่ง
ยังมีชีวิตอยู่ถึงกิจกรรมที่ได้ทำกันมาในช่วง 3 ปี หรือ 1,000 วัน ซึ่งได้วางประเด็นหลักไว้ที่การลง
มือช่วยเหลือผู้อื่น และได้กล่าวขอบพระคุณที่นำพาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ในวันนี้มีโยโบะคุและ
ผู้เลื่อมใสทั้งจากภายในประเทศ และจาก 29 ประเทศในทั่วโลกที่ได้กลับมารวมกัน ในการประกอบ
พิธีซึ่งมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธาน ได้อ่านคำถวายสักการะ ต่อด้วยการปฏิบัติคะงุระและรำมือ
เทะโอะโดะริ จากนั้นท่านซิมบะซิระ ก็ยังได้บรรยายคำสอนให้โอวาทแก่โยโบะคุ และผู้เลื่อมใสที่
มาร่วมในพิธี หลังจากนั้น ได้ไปยังตำหนักของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ เพื่อกล่าวคำถวาย
สักการะ ยังเบื้องหน้าของโอะยะซะมะด้วย