พิธีเปลี่ยนเสาหลักคันโระได

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม หลังการปฏิบัติจึโตะเมะเย็นของโบสถ์ศูนย์กลาง เสร็จสิ้นลง
ก็ได้ประกอบพิธีเปลี่ยนเสาหลักคันโระได ในห้องโถงนมัสการทั้งสี่ด้านเต็มไปด้วย
โยโบะคุและผู้เลื่อมใสมากมายที่มาร่วมในพิธี หลังจากที่ตั้งเสาหลักคันโระไดอันใหม่แล้ว
ก็ได้ปฏิบัติคะงุระจึโตะเมะ และรำมือเทะโอะโดะริ ซึ่งผู้ที่มานมัสการต่างร่วมกันขับ
ร้องบทเพลงมิคะงุระ อย่างห้าวหาญเบิกบาน