การเข้าร่วมชุมนุมในพิธีภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลก

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน ตัวแทนผู้นับถือศาสนาหลักๆ ในทั่วโลก ได้มาชุมนุมและภาวนาอธิษฐานเพื่อ
สันติภาพร่วมกัน(เจ้าภาพ:The Community of Sant’Egidio) โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ ติรานา เมืองหลวง
สาธารณรัฐแอลเบเนีย มีบุคคลสำคัญในรัฐบาล
นักวิจัยและตัวแทนของแต่ละศาสนาจากทั่วโลกมากมายมาร่วมงาน ตัวแทนของศาสนาเทนรีเคียว
4 คนที่ไปร่วมงานในครั้งนี้มีคุณโนริอะกิ นะงะโอะ (เจ้าหน้าที่โบสถ์ศูนย์กลาง) คุณโยะชิฮิซะ
ฮะเซะงะวะ (หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป) คุณฮิเดะโอะ ยะมะงุจิ (หัวหน้าหน่วยเผยแผ่
ศาสนาเทนรีเคียวแห่งจักรวรรดิโรมัน) และคุณโยะชิโร ชิมิซึ (หัวหน้าหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียว
แห่งเมืองโคโลญ) และในการอภิปรายกลุ่มย่อย คุณโนริอะกิ นะงะโอะ ก็ได้เป็นตัวแทนกล่าวถึงหลัก
คำสอนส่วนหนึ่งของศาสนาเทนรีเคียว