การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลาย

การอบรมสำหรับนักเรียน ภาคมัธยมปลาย
ได้จัดขึ้นที่โอะยะซะโตะ บ้านพ่อเมืองแม่ ตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคม
และปีนี้มีนักเรียนมัธยมปลายมาเข้าร่วมอบรมถึง 1,098 คน