อวยพรวันคล้ายวันประสูติ ครั้งที่ 217  ของพระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว
ได้มีพิธีนมัสการเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระแม่ศาสดาเจ้าโอะยะซะมะ
ครั้งที่ 217 ขึ้น โดยมีท่านซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี
ลูกๆ ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งในและต่างประเทศมากมายที่ได้กลับมารวมตัวกัน
และต่างร่วมใจกันขับร้องบทเพลงมิคะงุระ ด้วยจิตใจที่ยึดมั่นในหนทางแห่ง
การช่วยเหลือและด้วยความรู้สึกเคารพรักต่อพ่อแม่ผู้เป็นแบบอย่างในหนทางสายนี้