การประชุมสัมมนาระหว่างมหาวิทยาลัย Tenriกับมหาวิทยาลัย Marburg

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน มหาวิทยาลัยTenri และมหาวิทยาลัย Marburgซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
พันธมิตรที่ได้ทำการวิจัยร่วมกัน ได้จัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศขึ้น ที่พิพิธภัณฑสถานศาสนา
Marburg
นับตั้งแต่ที่ท่านเซียวเซ็ง นะคะยะมะ ซิมบะซิระ องค์ที่ 2 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับศาสนานานาประเทศ  ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Marburg  ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว
ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้สานความสัมผัสต่อกันเรื่อยมา  ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3
ว่าด้วยเรื่อง “สาระสำคัญเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม” โดยนักวิจัย 8 คน จากทั้งสองมหาวิทยาลัย
ได้มีการรายงานแสดงผลการวิจัยล่าสุด และได้อธิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ว