การประชุมและภาวนาเพื่อสันติภาพ

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน ได้มีการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพ” ขึ้น
ที่เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม มีบุคคลสำคัญๆ นักวิจัย ผู้นำและตัวแทนของศาสนาต่างๆ
กว่า 350 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มาร่วมงาน และครั้งนี้ตัวแทนของศาสนาเทนรีเคียว 9 คน
โดยมีคุณโนะริอะกิ นะงะโอะ เจ้าหน้าที่โบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียว (หัวหน้าสำนักพิมพ์
โดยูชะ) คุณโยะชิฮิซะ ฮะเซะงะวะ หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป และคุณฮิเดะโอะ ยะมะงุจิ
หัวหน้าหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวแห่งจักรวรรดิโรมัน ก็ได้ไปร่วมงานด้วย