การอบรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ภาคมัธยมปลาย

การอบรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ภาคมัธยมปลาย ประจำปี 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่โอะยะซะโตะ
บ้านพ่อเมืองแม่ เมื่อวันที่ 9 – 15 สิงหาคม มีนักเรียนมัธยมปลายที่เลื่อมใสศรัทธาในหนทาง
สายนี้จากที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาเข้าร่วมการอบรมถึง 1,227 คน
การอบรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยจะแบ่งผู้เข้าอบรมตามชั้นปีและจำนวนครั้งที่เข้าอบรม
เป็นการเข้าค่ายใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามคำสอน