งานเด็กกลับสู่จิบะ ประจำปี 2014

งานเด็กกลับสู่จิบะ ประจำปี 2014 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม
ภายใต้สโลแกนที่ว่า “เปี่ยมความปีติยินดี ฮิโนะคิซิง” ในปีนี้มีผู้กลับมาร่วมงาน 238,598 คน
ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 5,000 คน
ในช่วงเวลาที่จัดงานได้เห็นสายตาที่เป็นประกาย และภาพของเด็กๆ ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมช่วงฤดูร้อนที่จิบะ
นอกจากความสนุกสนานแล้วเด็กๆ ก็ยังได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับกลุ่มเพื่อนๆ ถึงความน่าขอบพระคุณ
และการรู้จักที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย