Photo Album News

 • Last Update: : 2017-03-28 4:26 PM

  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม สถาบันภาษาแห่งศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีจบการศึกษาครั้งที่ 23 ขึ้น จำนวนผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2016 คือ ภาคภาษาญี่ปุ่น 44 คน ภาคโอะยะซะโตะ ฟุเซะโคะมิ 20 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งมาจาก 17 ประเทศ ได้แก่ เกาหลี ไตหวัง อเมริกา ฝรั่งเศส บราซิล โคลัมเบีย เม็กซิโก ปารากวัย เวเนซุเอลา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เนปาล และเคนยา

 • Last Update: : 2017-03-28 4:22 PM

  การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีเทนรีศักราช 180 ได้จัดขึ้น ณ จิบะ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม ปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 516 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ กลับมารวมตัวกัน ณ จิบะ บ้านพ่อเมืองแม่ และได้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างนี้ ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายคำสอน ฝึกหัดรำมือและเครื่องดนตรี ปฏิบัติฮิโนะคิซิง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม จึงทำให้มิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาของตนขึ้น

 • Last Update: : 2017-02-08 1:05 PM

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่าน ซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 65,000 คนได้กลับมาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2017-02-08 11:57 AM

  ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาจากท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 71,011 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 5,000 คนเข้าร่วมงาน ผู้คนกลับมากันโดยจัดกรุ๊ปทัวร์หรือทั้งครอบครัว และผู้เลื่อมใสบางคนพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเข้าร่วมงานด้วย

 • Last Update: : 2016-12-25 10:29 AM

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3 ณ เมืองเกียวโต มีผู้มาร่วมชมงานจำนวน 1,433 คน คอนเสิร์ตนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเซ็งเอะ นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 3 ซึ่งได้ออกไปเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมาชิกศูนย์ฯ ได้แสดงขับร้องประสานเสียง 3 เพลง เช่น “หนทางอันเป็นแบบอย่าง” เป็นต้น เพื่อแสดงความรำลึกและความขอบคุณต่อท่านผู้ซึ่งปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มาในฐานะที่เป็นประธานตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่จัดตั้งศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 • Last Update: : 2016-12-08 3:38 PM

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเนปาล (นายโยชิฮะรุ คะมิมุระ หัวหน้าศูนย์ฯ) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 250 คน
  เวลาผ่านมาถึงครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ฯ แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้ว เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้น ณ ประเทศเนปาล เพื่อนผู้เลื่อมใสจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางเหตุการณ์นี้ ผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้ลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามคำสอน เพื่อที่จะมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะ และพิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯ
  ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสได้รับโอวาทจากท่านซิมบะซิระและปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศเนปาลจะได้แผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น

 • Last Update: : 2016-12-08 3:34 PM

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางที่จังหวัดทตโตะริ มีระดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ 6 ดังนั้นกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยประจำจังหวัดทตโตะริ (โยะชิโนะริ เอ็นโดเป็นหัวหน้ากองฯ) จึงเดินทางเข้าสู่เมืองคุระโยะชิ เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก 3 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม และด้วยการขอความช่วยเหลือจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งเมืองคุระโยะชิ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยเข้าสู่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดเศษอิฐ เศษปูน การสะสางและทำความสะอาดภายในบ้าน เป็นต้น

 • Last Update: : 2016-12-02 4:22 PM

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานคณะกรรมการ: มะซะนะโอะ นะคะยะมะ) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้งครบรอบ 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มใน 2 ปีข้างหน้า และกระตุ้นสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวคิดการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ พร้อมกันนี้ยังให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี
  เหล่าสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานประมาณ 11,000 คน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่า จะพร้อมเพรียงก้าวเดินหนทางที่จะเจริญเติบโตทางด้านจิตใจไปเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี

 • Last Update: : 2016-12-02 4:18 PM

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 179 นับตั้งแต่วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
  ในการบรรยายถ่ายทอดคำสอน ท่านซิมบะซะระกล่าวเน้นย้ำให้เข้าใจคำสอนพื้นฐานเรื่อง “สิ่งที่ให้ยืม สิ่งที่ขอยืม” และ “ฝุ่นละออง 8 ชนิด” อย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ทนทวนตัวเองในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ของโอะยะซะมะที่ผ่านมา และเร่งเร้าให้หนทางสายนี้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและผู้เลื่อมใสแต่ละคนจะได้เจริญเติบโตทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจขึ้นเป็นจริง
  ผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศกลับมารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางประมาณ 7 หมื่นคน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะมุ่งมั่นในหนทางที่จะช่วยเหลือมนุษยโลกทั้งมวลต่อไป

 • Last Update: : 2016-10-15 11:21 AM

  ในวันที่ 25 กันยายน ทางสมาคมเด็กศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมขึ้น ณ ห้องโถงสักการะทิศตะวันออก โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี
  ในพิธีนี้ ประธานคณะกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางฯ ทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่สมาคมเด็ก หัวหน้าสมาคมเด็กในแต่ละเขตและโบสถ์เป็นจำนวน 2172 คน ได้เข้าร่วมงานด้วย
  หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ ท่านซิมบะซิระให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมเด็กที่มีภาระหน้าที่ในการปลูกฝังและชักนำคนรุ่นหลังให้สืบทอดความเลื่อมใสศรัทธา และความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

3 / 1212345...10...最後 »