Photo Album News

 • Last Update: : 2017-03-28 4:22 PM

  การอบรมสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีเทนรีศักราช 180 ได้จัดขึ้น ณ จิบะ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มีนาคม ปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 516 คนจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ กลับมารวมตัวกัน ณ จิบะ บ้านพ่อเมืองแม่ และได้เข้าร่วมอบรม ในระหว่างนี้ ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายคำสอน ฝึกหัดรำมือและเครื่องดนตรี ปฏิบัติฮิโนะคิซิง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม จึงทำให้มิตรภาพระหว่างผู้เข้าอบรมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาของตนขึ้น

 • Last Update: : 2017-02-08 1:05 PM

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิ เทนรีศักราช 180 ขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่าน ซิมบะซิระ เป็นประธานในพิธี และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 65,000 คนได้กลับมาเข้าร่วมพิธี

 • Last Update: : 2017-02-08 11:57 AM

  ตั้งแต่วันที่ 5 ถึงวันที่ 7 มกราคม ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดงานเลี้ยง “เซะชิ” ขึ้น งานเลี้ยง “เซะชิ” เป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่พระแม่ศาสดาเจ้า โอะยะซะมะ ยังทรงมีร่างกายอยู่ ในปีนี้ มีผู้คนกลับมาจากท้องถิ่นต่างๆ จำนวน 71,011 คน ซึ่งเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 5,000 คนเข้าร่วมงาน ผู้คนกลับมากันโดยจัดกรุ๊ปทัวร์หรือทั้งครอบครัว และผู้เลื่อมใสบางคนพาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเข้าร่วมงานด้วย

 • Last Update: : 2016-12-25 10:29 AM

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงท่านซิมบะซิระองค์ที่ 3 ณ เมืองเกียวโต มีผู้มาร่วมชมงานจำนวน 1,433 คน คอนเสิร์ตนี้จัดทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านเซ็งเอะ นะคะยะมะ ซิมบะซิระองค์ที่ 3 ซึ่งได้ออกไปเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 สมาชิกศูนย์ฯ ได้แสดงขับร้องประสานเสียง 3 เพลง เช่น “หนทางอันเป็นแบบอย่าง” เป็นต้น เพื่อแสดงความรำลึกและความขอบคุณต่อท่านผู้ซึ่งปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มาในฐานะที่เป็นประธานตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่จัดตั้งศูนย์วิจัยดนตรีแห่งศาสนาเทนรีเคียว

 • Last Update: : 2016-12-08 3:38 PM

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งประเทศเนปาล (นายโยชิฮะรุ คะมิมุระ หัวหน้าศูนย์ฯ) ได้จัดพิธีนมัสการฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี เพื่อนผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้มาเข้าร่วมพิธีประมาณ 250 คน
  เวลาผ่านมาถึงครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่การก่อตั้งศูนย์ฯ แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้ว เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้น ณ ประเทศเนปาล เพื่อนผู้เลื่อมใสจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง ในท่ามกลางเหตุการณ์นี้ ผู้เลื่อมใสในประเทศเนปาลได้ลงมือปฏิบัติการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามคำสอน เพื่อที่จะมุ่งไปสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ปีของโอะยะซะมะ และพิธีนมัสการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฯ
  ในวันนั้น เพื่อนผู้เลื่อมใสได้รับโอวาทจากท่านซิมบะซิระและปฏิญาณร่วมกันว่าจะพยายามทำให้หนทางแห่งประเทศเนปาลจะได้แผ่ขยายออกไปมากยิ่งขึ้น

 • Last Update: : 2016-12-08 3:34 PM

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เกิดเหตุแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางที่จังหวัดทตโตะริ มีระดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ 6 ดังนั้นกองฮิโนะคิซิงกู้ภัยประจำจังหวัดทตโตะริ (โยะชิโนะริ เอ็นโดเป็นหัวหน้ากองฯ) จึงเดินทางเข้าสู่เมืองคุระโยะชิ เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมาก 3 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม และด้วยการขอความช่วยเหลือจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งเมืองคุระโยะชิ กองฮิโนะคิซิงกู้ภัยเข้าสู่บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บกวาดเศษอิฐ เศษปูน การสะสางและทำความสะอาดภายในบ้าน เป็นต้น

 • Last Update: : 2016-12-02 4:22 PM

  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานใหญ่ สมาคมชายหนุ่มแห่งศาสนาเทนรีเคียว (ประธานคณะกรรมการ: มะซะนะโอะ นะคะยะมะ) ได้จัดงานชุมนุมใหญ่ครั้งที่ 92 ขึ้น ณ ลานภายในโบสถ์ศูนย์กลางฯ ในการกล่าวคำปราศรัย ประธานสมาคม ท่านไดสุเกะ นะคะยะมะ ได้อธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้งครบรอบ 100 ปีของสมาคมชายหนุ่มใน 2 ปีข้างหน้า และกระตุ้นสมาชิกให้ปรับเปลี่ยนจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวคิดการดำรงชีวิตอันผาสุกเบิกบานใจ พร้อมกันนี้ยังให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี
  เหล่าสมาชิกจากทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมงานประมาณ 11,000 คน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่า จะพร้อมเพรียงก้าวเดินหนทางที่จะเจริญเติบโตทางด้านจิตใจไปเพื่อมุ่งสู่งานฉลองการก่อตั้ง 100 ปี

 • Last Update: : 2016-12-02 4:18 PM

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 179 นับตั้งแต่วันดั้งเดิมที่ศาสนาเทนรีเคียวได้ถือกำเนิดขึ้น ทางโบสถ์ศูนย์กลางศาสนาเทนรีเคียวได้จัดพิธีนมัสการใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงขึ้น ณ พระตำหนักของพระผู้เป็นเจ้าโอะยะงะมิ โดยมีท่านเซ็นจิ นะคะยะมะ ในนามซิมบะซิระ (ผู้นำศาสนาเทนรีเคียว) เป็นประธานในพิธี
  ในการบรรยายถ่ายทอดคำสอน ท่านซิมบะซะระกล่าวเน้นย้ำให้เข้าใจคำสอนพื้นฐานเรื่อง “สิ่งที่ให้ยืม สิ่งที่ขอยืม” และ “ฝุ่นละออง 8 ชนิด” อย่างถ่องแท้และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ทนทวนตัวเองในการดำเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่พิธีนมัสการฉลองครบรอบ 130 ของโอะยะซะมะที่ผ่านมา และเร่งเร้าให้หนทางสายนี้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางและผู้เลื่อมใสแต่ละคนจะได้เจริญเติบโตทางด้านจิตใจมากยิ่งขึ้นด้วย เพื่อมุ่งสู่การสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกบานใจขึ้นเป็นจริง
  ผู้เลื่อมใสศรัทธาจากทั้งในและต่างประเทศกลับมารวมตัวกัน ณ โบสถ์ศูนย์กลางประมาณ 7 หมื่นคน ได้ปฏิญาณร่วมกันว่าจะมุ่งมั่นในหนทางที่จะช่วยเหลือมนุษยโลกทั้งมวลต่อไป

 • Last Update: : 2016-10-15 11:21 AM

  ในวันที่ 25 กันยายน ทางสมาคมเด็กศาสนาเทนรีเคียว ได้จัดพิธีฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งสมาคมขึ้น ณ ห้องโถงสักการะทิศตะวันออก โดยมีท่านซิมบะซิระ ภริยาและท่านไดสุเกะ ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมพิธี
  ในพิธีนี้ ประธานคณะกรรมการโบสถ์ศูนย์กลางฯ ทั้ง 2 ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่สมาคมเด็ก หัวหน้าสมาคมเด็กในแต่ละเขตและโบสถ์เป็นจำนวน 2172 คน ได้เข้าร่วมงานด้วย
  หลังจากปฏิบัติจึโตะเมะเสร็จ ท่านซิมบะซิระให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งกล่าวย้ำถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมเด็กที่มีภาระหน้าที่ในการปลูกฝังและชักนำคนรุ่นหลังให้สืบทอดความเลื่อมใสศรัทธา และความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก

 • Last Update: : 2016-10-14 5:41 PM

  เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน ตัวแทนผู้นับถือศาสนาหลักๆ ในทั่วโลก ได้มาชุมนุมและภาวนาอธิษฐานเพื่อสันติภาพร่วมกัน (เจ้าภาพ: The Community of Sant’ Egidio และวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี) โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ อัสซีซี ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศอิตาลี
  ในโอกาสครบรอบ 30 ปีนับจากการชุมนุมครั้งแรกในปีพ.ศ. 2529 นักวิชาการศาสนาและตัวแทนของแต่ละศาสนาจากทั่วโลกประมาณ 500 คนมาร่วมงาน และครั้งนี้ตัวแทนของศาสนาเทนรีเคียว 6 คนโดยมีคุณเซ็งซุเคะ นะคะตะ (ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครอบศาสนาเทนรีเคียว) คุณอิคุโอะ ฮิงะชิบะบะ (รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทนริ) คุณโยะชิฮิซะ ฮะเซะงะวะ (หัวหน้าศูนย์ศาสนาเทนรีเคียวแห่งยุโรป) และคุณฮิเดะโอะ ยะมะงุจิ (หัวหน้าหน่วยเผยแผ่ศาสนาเทนรีเคียวแห่งจักรวรรดิโรมัน) ก็ได้เข้าร่วมงานด้วย
  ในงานชุมนุมครั้งนี้ ได้จัดการอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน 2 เรื่อง และการอภิปรายกลุ่มย่อย 29 กลุ่มโดยมีหัวข้อ “ความปรารถนาในสันติภาพของชาวโลก” ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กันยายน คุณเซ็งซุเคะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองฯ ได้เป็นผู้ร่วมอภิปรายกลุ่มย่อย นำเสนอหลักคำสอนส่วนหนึ่งของศาสนาเทนรีเคียว และแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความผาสุกเบิกใจให้เป็นจริง

3 / 1112345...10...最後 »