Ang Pilgrimage sa Jiba ng mga Mag- aaral para sa Tag- sibol ng Taong 2017

Noong ika- 28 ng Marso, ang Pilgrimage ng mga mag- aaral sa Jiba ay ginanap sa Tahanan ng Magulang, na may slogan na “Hubugin natin ang ating mga sarili na maging Yoboku na gagabay sa susunod na henerasyon.” Dinaluhan ito ni Shinabashira, ng kan yang asawa at ng nakatalagang tagapagmana na si Daisuke Nakayama. Ito ay ginanap sa bakuran na nasa hilagang bahagi ng Pangunahing Santuaryo o ang Shinden, at dinaluhan ito ng humigit kumulang 5,200 na mag- aaral mula sa highschool at kolehiyo mula sa iba’t- ibang lugar ng Japan.