Ang Pagpupulong ng mga Lider ng Pangunahing Relihiyon sa Buong Mundo

Noong ika- 6 hanggang ika- 8 ng Setyembre, ang mga nangugunang relihiyon sa buong mundo ay nagtipon-tipon para isagawa ang  panalangin para sa kapayapaan(Pagtitipon ng Mga Relihiyon sa Mundo para sa Panalanginsa Kapayapaan). Ito ay  ginanap sa Tirana,siyudad ng Albania sa pamumuno ng Asosasyon ng Santo Egidio. Karamihan sa mga dumalo ay mga relihiyoso , mananaliksik, at  pulitiko mula sa ibat-ibang bansa . Mula sa Tenrikyo, sina Rev. Noriaki Nagao (Tenrikyo Church Headquarter Minister), Rev. Yoshihisa Hasegawa( Europe Tenrikyo Mission Station Head), Rev. Yamaguchi Hideo (Mission Station Head) at Rev. Shimizu Yoshiro (Kerun Mission Station Head) ay dumalo rin sa nasabing pagtitipon. Bilang kagawad ng lupon , Si Rev.Nagao, ( (Ministro -Punong Simbahan ng Tenrikyo ) ay nag-bahagi ng aral ng Tenrikyo.